Tuesday, February 7, 2017

Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru

Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru Dangdut pen kha thi dod den k hxng phelng chwa cak Orkes mlayu s umatra h enu x k hxng maleseiy nxkcak Orkes mlayu xiththiphl dntri h lak ni Dangdut pen xindeiy phelng bxl li wud phelng Terajana c̀ay s akkara pi bxl li wud pi 1959 ti Tera Jana Ke laea maewa Dangdut t huk k heiyn pen h lak ni p̣has ʹa xindoniseiy khearph t huk c̀ay h i kab xiththiphl k hxng xindeiy klxn t̀x pi k hxng Terajana pen dangni phelng ni pen phelng phelng k hxng prathes xindeiy Orkes mlayu nak rxng Ellya Khadam peliyn pi Dangdut nipi 1970 laea 1972 thex pen h maylek h h nung s ilpin ni xindoniseiy khwam s arec k hxng thex kab thi k hxng Rhoma Irama h maykhwam wa cak pi 1975 rxy la 75 k hxng phelng thi banthuk wi thangh md ni xindoniseiy pen k hxng prap̣heth Dangdut kab wng dntri pxp chen Koes phlas karna s til̒ meu xng h iy doy c hephaa xyang ying ni chwa mi h nung h ru x s t han thi thi mi kar s aedng Dangdut h lay khrang t̀x s apdah

khxns eirt daw Dangdut thi s akhaỵ yang mi kar xxkxakas ni thorthas n̒ cud reim tn ni pi 2003 nak dntri Dangdut bang xyang klay pen cud s akhaỵ k hxng khwam k hadyaeng k hxng chati ni xindoniseiy keiyw kab kar s aedng doy nak rxng Inul Daratista sung phrrkh xnuraks ʹ̒ niym thang s as na xthibay wa s u ̀x lamk kar prathwng thi na doy sup pexr s tar Dangdut laea s raththa k hxng chaw mus lim Rhoma Irama reiyk Daratista ca t huk ham cak thorthas n̒, laea kar xxk kdh may k p h̀an pi di ni pi 2008 doy prachachn thi pruks ʹa s p̣ha thi na khwam h lakh lay k hxng kickrrm kar xthibay wakar kratha k hxng p huh iy kar s aedng s is an thi Dangdut bang s ̀wn yang s aedng h i h en khwam s nci h lakprakan phvs ʹp̣hakhm 2012 meu ̀x t haew phol̀ng xxk ma ni xindoniseiy kwa p hl kar danein ngan tam p haen doy dara t̀ang prathes ledi kak a ni krung cakarta kah nd ca cad k hun ni ch̀wng tn deu xn mit hunayn 2012 ni kar p hechiỵ kab kar t̀xtan cak klum mus lim xnuraks ʹ̒ niym ni prathes xindoniseiy s aedng kar wangp haen thi t huk ykleik kar ykleik ni na pi s u kar s aedng khwam h en canwn mak thi ca txng thrab khwam k hadyaeng kab kar s aedng k hxng ledi kak a thi di rab na paelk ci thrrmchati k hxng bang raykar Dangdut Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru

No comments:

Post a Comment